Základní síť sociálních služeb

Základní síť sociálních služeb v JMK


Základní síť sociálních služeb v JMK je tvořena registrovanými sociálními službami se zařízením na území JMK, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě, požadované efektivitě a odpovídající dostupnosti napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci potřebných osob na území kraje. Sociální služby, které jsou součástí krajské Základní sítě, jsou podporovány a financovány z veřejných zdrojů prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu, dle paragrafu 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, případně současně financované z dotačního programu JMK, rozpočtů obcí v JMK, nebo prostřednictvím individuálních projektů kraje.

Pro rok 2018 je pro zařazení služby do Základní sítě JMK nezbytnou podmínkou:

  • soulad služby/případně jejího další rozšíření kapacit se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb v JMK a s akčními plány na daný rok;
  • u nově vstupující služby/nové kapacity stávajících služeb je nutný soulad předložené Žádosti o vstup do Základní sítě s prioritami JMK obsaženými v Pravidlech pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2018 a v AP na daný rok ve shodě se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2018-2020;
  • pravomocné rozhodnutí o registraci sociální služby shodné se záměrem zařazeným v síti. O registraci sociální služby/změně kapacit musí být pravomocně rozhodnuto nejpozději do 15. 8. kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který je síť sestavována. Při nesplnění této podmínky bude záměr při aPravidla pro tvorbu sítě sociálních služebktualizaci Základní sítě JMK vyřazen. V případě objektivních skutečností znemožňujících dodržení uvedeného termínu pro registraci služby (např. kolaudace objektu apod.), je nutná tomuto termínu předcházející individuální konzultace se zástupci oddělení sociálních služeb OSV.
  • deklarace potřebnosti a podpory příslušné obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“).

Služby, které jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb v JMK, budou ze strany JMK pověřeny k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu.
 

 

Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v JMK jsou tvořena každoročně. Aktuální Pravidla pro rok 2018 naleznete zde:

 Pravidla pro tvorbu sítě