KALENDÁŘ
 březen 2023 
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
NOVINKY

Střednědobý a Akční plán rozvoje sociálních služeb

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je strategickým plánem Jihomoravského kraje, který udává směr rozvoje sociálních služeb na období tří let. Jihomoravský kraj prostřednictvím Střednědobého plánu rozvoje stanovuje priority a podmínky rozvoje sociálních služeb na svém území. Ve spojitosti s financováním sociálních služeb je následně vymezena krajem podporovaná síť služeb.

První Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje byl vytvořen pro období 2009 – 2011. Pro potřebu plánování sociálních služeb byly na úrovni kraje definovány 4 hlavní cílové skupiny:
• děti, mládež do 26 let a rodina
• senioři
• osoby se zdravotním postižením
• a osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi

V roce 2010 byla spolupráce JMK a 21 ORP v oblasti plánování sociálních služeb podpořena uzavřením smluvních vztahů. Na základě poskytnutého finančního příspěvku se ORP zavázaly ke vzájemné spolupráci, zajištění procesu komunitního plánování v rámci celého správního obvodu, zpracování komunitních plánů a využívání podpory krajských metodiků. Smluvní spolupráce byla znovu potvrzena v roce 2012 s udržitelností do roku 2018.
 

Druhý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje byl na období 2012 – 2014 a vznikl na základě průběžného vzdělávání, metodické podpory, výzkumu potřeb uživatelů služeb a procesů komunitního plánování 21 územně správních obvodů ORP. Důraz byl kladen zejména na provázání procesu plánování a financování sociálních služeb.
 

Od roku 2012 přijal JMK strategii založenou na udržení systému stávajících služeb s regulací vzniku nových služeb. Finanční podpora rozvojových záměrů byla úzce provázaná s výstupy procesu komunitního plánování. ORP deklarují potřebnost nové služby – prostřednictvím doložení souladu s komunitním plánem a finanční spoluúčastí na nákladech dané služby výši 10 – 20 % podle typu služby a formy poskytování. Tento mechanismus prověřuje, zda nová služba vzniká na základě potřebnosti v souladu s prioritami území a zároveň pro tuto službu garantuje finanční prostředky z dotačních titulů kraje a státního rozpočtu.
 

Významnou aktivitou, která zásadně ovlivnila podobu plánovacích procesů v kraji, byla realizace analýzy sítě sociálních služeb spojená s nastavením pravidel, kritérií a ukazatelů pro hodnocení a financování sociálních služeb v JMK. Aktivita probíhala v letech 2012 – 2013 a vyústila v přijetí Metodiky hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji (dále jen Metodika) Zastupitelstvem JMK v září roku 2013. Dokument vycházel z obecně přijímaných parametrů pro síťování sociálních služeb, tedy z potřebnosti, dostupnosti, nákladovosti, kvality a aspektu provázanosti sociálních služeb.
Přijetím Metodiky, která nastavila podmínky pro vstup služeb a jejich udržení se v podporované síti, začaly probíhat procesy síťování a optimalizace na úrovni JMK a síťování sociálních služeb na úrovni jednotlivých okresů.

V JMK byl nastaven vzájemně provázaný tříúrovňový systém plánování a síťování sociálních služeb.

  • na úrovni ORP na základě uzavřených smluv s JMK probíhají místní procesy komunitního plánování sociálních služeb
  • prostřednictvím zástupců místních procesů je ve spolupráci s politiky na okresní úrovni řešena problematika vzájemné provázanosti strategií, otázka návrhu, potřebnosti a financování minimální sítě sociálních služeb pro dané území
  • Jihomoravský kraj metodicky vede 21 ORP v oblasti komunitního plánování a současně ve spolupráci s okresními týmy monitoruje, analyzuje dopady a nastavuje jednotlivé mechanismy pro efektivní správu sítě služeb v kraji.

Třetí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje byl vytvořen na období 2015 – 2017 a reflektuje výsledky procesu plánování sociálních služeb na úrovni JMK i obcí s rozšířenou působností. Dokument byl vytvořen v rámci realizace projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“ Do procesu tvorby se dále zapojili členové pracovních skupin na úrovni JMK a další participující osoby, ať již zapojením v místních procesech komunitního plánování 21 ORP, nebo prostřednictvím připomínkování.

Čtvrtý a aktuální Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 – 2020 vznikl za spolupráce pracovních skupin, komunitních plánů jednotlivých ORP či spolupráce s poskytovateli sociálních služeb. Cílem strategického plánu Jihomoravského kraje na následující období je podpora a zvyšování kvality služeb, podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na místní i regionální úrovni či optimalizace krajské sítě služeb s ohledem na jejich potřebnost, kvalitu a finanční efektivnost.

 

 

Akční plán

 

Kromě Střednědobého plánu rozvoje zpracovává Jihomoravský kraj také tzv. Akční plán, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu. Akční plány jsou tvořeny každý rok s cílem pružněji reagovat na potřebné změny v krajské síti sociálních služeb. Rozvojové strategie se od Střednědobého plánu neliší, naopak priority a podmínky Akční plán konkretizuje a upravuje podle stávající situace.
Jednoletý plán obsahuje záměry na rozvoj sociálních služeb (vznik nových/rozšíření stávajících) získané prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb z území obcí s rozšířenou působností.
Od roku 2012 je kladen důraz na existenci deklarace potřebnosti a podpory rozvojových záměrů sociálních služeb ze strany obcí s rozšířenou působností. Podmínkou stanovenou pro zařazení záměrů do akčního plánu je také u nových služeb finanční spoluúčast obcí na nákladech služby ve výši 10 – 20 % podle typu služby a formy poskytování.
 

Aktuální i dřívější SPRSS i AP můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení.