IP: Podpora plánování sociálních služeb IV.

                                                                                         


 Individuální projekt: Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK IV.

Projekt „ Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.“ (červenec 2017 –červen 2020)
Projekt navazuje na předchozí tři projekty vztahující se k podpoře a metodickému vedení procesu střednědobého plánování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006965.
 

V rámci individuálního projektu budou zavedeny Regionální karty sociálních služeb do praxe poskytovatelů, které budou podrobně definovat obsah konkrétních služeb podle potřeb klientů. Regionální karty budou podkladem pro hodnocení efektivity sociální služby. Od listopadu 2017 budou probíhat informativní setkání se statutárními zástupci a sociálními pracovníky jednotlivých sociálních služeb. O termínu budou služby informovány pozvánkou Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje s dostatečným časovým předstihem.


V návaznosti na předchozí individuální projekt bude rozšířen krajský informační systém sociálních služeb o nové moduly, které poslouží k zefektivnění měření a hodnocení sociálních služeb, k snazšímu zajištění podkladů pro zpracování analýz potřebných pro plánování rozvoje sociálních služeb. V současné době probíhá zpracování veřejné zakázky na výběr dodavatele.


Po rozšíření krajského informačního systému sociálních služeb bude vytvořen Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb, který bude sloužit pro zpřístupnění aktuálních informací o stávajících sociálních službách zařazených v síti sociálních služeb. Katalog bude přístupný široké veřejnosti. Elektronický katalog poskytovatelů bude provázán se základním modulem krajského informačního systému sociálních služeb. V současné době probíhá zpracování veřejné zakázky na výběr dodavatele.


Bude zpracována analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravským kraji. Budou probíhat metodická setkávání pracovních skupin pro komunitní plán JMK, koordinátorů 21 ORP a okresních týmů s cílem spolupráce na tvorbě strategií komunitního plánování a tvorbě sítě sociálních služeb. Na základě této spolupráce bude vytvořen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro období 2021 – 2023.