Informace k personálnímu zajištění

Informace k personálnímu zajištění

1) Kdy je opravdu nutné dodávat ověřenou kopii vzdělání?
 

Ověřenou kopii listiny prokazující vzdělání (diplom, vysvědčení, maturitní vysvědčení, výuční listy) je poskytovatel povinen doložit při prvním zařazení pracovníka do sociální služby. Při opakovaném nástupu do pracovního poměru stačí uvést datum doložení dokumentu do registrace. 

U dokladů vzdělání, které mají dvě části, je nezbytné dodat vždy obě části. Typicky se jedná o diplom z VOŠ, kde je nezbytnou součástí diplomu též vysvědčení o závěrečné zkoušce (bez kterého je diplom neplatný). Dalším případem bývají výuční listy, kdy k nim někdy přináleží i vysvědčení (v tom případě je informace uvedena přímo na výučním listu).

 

2) Doklad prokazující získání základního vzdělání
 

Vždy je akceptována ověřená kopie vysvědčení z vyššího stupně vzdělání. V ostatních případech je nezbytné doložit ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku základní školy, tzn. u devítileté docházky vysvědčení z 9. třídy, u osmileté docházky vysvědčení z 8. třídy., viz doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Dle uvedené metodiky je nutné vždy doložit vysvědčení (nestačí potvrzení o vzdělání).

 3) Uznání sanitářského kurzu
 

Kurz pracovníka v sociálních službách nemusí absolvovat pracovník, který doloží ověřenou kopii osvědčení o kurzu všeobecný sanitář, absolvovaném do 31.12.2006.

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje v § 40 uznat pracovníkovi v sociálních službách kurz všeobecný sanitář, který nahrazuje povinný kvalifikační kurz. Podmínkou pro uznání je, že se jedná o kurzy, které opravňují k výkonu zdravotnického povolání všeobecný sanitář podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších předpisů, a byly absolvovány před 1. 1. 2007. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, musí pracovník v sociálních službách absolvovat kurz podle ustanovení § 37 výše citované vyhlášky, a to do 18 měsíců po vzniku pracovního poměru.

 

4) Kdy je opravdu nutné dodávat ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů?
 

Ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů je třeba doložit
 - při zařazení pracovníka do služby na odbornou pozici (§115 zákona o sociálních službách),
 - při vzniku pracovně právního vztahu a při uzavření jakékoliv nové smlouvy: PP, DPČ, DPP.
 

Ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů se nevyžaduje při změně pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou nebo v případě uzavření nového pracovně právního vztahu spadajícího do lhůty 3 měsíců od vydání výpisu z rejstříku trestů doloženého do registrace.

 

5) Kdy je možné doložit formulář informace k pořízení výpisu z rejstříku trestů místo ověřené kopie výpisu z rejstříku trestů?
 

Formuláře je možno využít pouze ve správním řízení, tzn. při registraci nové služby.

 

6) Co je nadbytečné (nežádoucí) zasílat?

 

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce