Informace k registraci sociálních služeb

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – rozhodnutí o registraci. Poskytovateli sociálních služeb mohou být fyzické i právnické osoby, obce, kraje a ministerstvo.

O registraci sociálních služeb je možné žádat na místně příslušném krajském úřadu. Místní příslušnost se řídí místem sídla organizace, pokud jde o osobu právnickou nebo místem trvalého bydliště, pokud je poskytovatelem fyzická osoba.

Žádosti k registracím dle zákona o sociálních službách jsou v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:
Elektronické formuláře pro registr poskytovatelů sociálních služeb

 

Ke stažení jsou následující formuláře:

  • Žádost o registraci sociálních služeb
  • Údaje o registrované sociální službě
  • Žádost zdravotnického zařízení ústavní péče o zavedení do registru poskytovatelů sociálních služeb
  • Žádost o zápis do registru
  • Oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb na území České republiky


Žadatel/poskytovatel sociálních služeb:

  • vyplní formulář „Žádost o registraci sociálních služeb“,
  •  vyplní příslušný počet formulářů „Údaje o registrované sociální službě“ dle počtu registrovaných sociálních služeb,
  • doloží dokumenty prokazující splnění podmínek registrace (viz tabulka níže).
     

Pozn.: Podmínky registrace (§ 79, § 80 zákona o sociálních službách) je poskytovatel povinen splňovat po celou dobu registrace.

 

 DOPORUČENÍ PRO RYCHLÉ A PŘEHLEDNÉ VYŘÍZENÍ REGISTRACE