Metodiky a výzkumné zprávy

Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb v JMK

Metodická příručka Komunitní plánování sociálních služeb

Metodická příručka Standardy kvality sociálních služeb

 

Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v JMK - závěrečná zpráva

Analýza sítě sociálních služeb a plánování finančních prostředků na území Jihomoravského kraje - závěrečná zpráva

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji
Výzkum byl realizován v období prosinec 2009 - únor 2011 a jeho výstupem je 21 dílčích výzkumných zpráv pro 21 obcí s rozšířenou působností + 1 závěrečná zpráva pro Jihomoravský kraj, shrnující data za jednotlivé cílové skupiny s uvedením výzmanějších územních odlišností.
Celkem bylo ve všech 21 správních obvodech dotazováno 2670 respondentů. Formou dotazníkového šetření bylo osloveno 1584 osob, realizováno 700 polostandardizovaných rozhovorů a 44 skupinových diskusí, kterých se zúčastnilo 368 osob.