Sociální služby v JMK

Sociální služby


Sociální služba zahrnuje činnost nebo soubor činností, které zajišťují pomoc či podporu osobám v nepříznivé životní situaci, a to za účelem sociálního začlenění nebo ochrany sociálního vyloučení . Takto jsou služby definovány v Zákoně o sociálních službách. Osoba se nachází v nepříznivé sociální situaci, když u ní dochází k oslabení, nebo ztrátě různých pro život důležitých schopností, a to z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů.


Sociální služby se dělí na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální poradenství zahrnuje poradenství základní, které je základní činností všech sociálních služeb, a poradenství odborné, které je již zaměřeno na potřeby konkrétních uživatelů dané služby.
 

Služby sociální péče pomáhají lidem se zajištěním jejich fyzické a psychické soběstačnosti. Cílem je podpořit jedince žít v jejich přirozeném prostředí a umožnit jim co nejvyšší zapojení do běžného společenského života.
 

Služby sociální prevence pomáhají jedincům ohroženým sociálním vyloučením z důvodu krizové sociální situace, svých životních návyků nebo způsobu života, jež vede ke konfliktu se společností. Cílem služeb je pomáhat osobám k překonání nepříznivé situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
 

                                                                                                                                                                                                   

Sociální služby jsou poskytovány jako služby ambulantní, pobytové či terénní. V rámci ambulantní služby dochází klient přímo do zařízení. Pobytová služba umožňuje jedincům v nepříznivé sociální situaci dlouhodobě žít v zařízení sociální služby. Cílem terénních sociálních služeb je naopak přinést potřebné služby ke klientovi do jeho domácnosti.
 

Síť sociálních služeb Jihomoravského kraje v roce 2017 obsahuje celkem 467 služeb. Výše uvedený graf znázorňuje rozložení sociálních služeb v krajské síti podle formy jejich poskytování. Největší zastoupení mají v Jihomoravském kraji služby pobytové a ambulantní.

 

                                                                                                                                                                                            
 

 

 

Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji:

Adresář sociálních služeb