Individuální projekty Jihomoravského kraje

Individuální projekty Jihomoravského kraje


Projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ (září 2009 - srpen 2011)
Projekt byl schválen Ministerstvem práce a sociálních věcí a podpořen částkou ve výši 10 980 145 Kč z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Výstupy: 

 • došlo ke zvýšení kvality a zefektivnění procesu plánování dostupnosti sociálních služeb kraji, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni.
 • byly uzavřeny smlouvy o spolupráci mezi obcemi s rozšířenou působností a JMK v oblasti komunitního plánování.
 • Kraj v těchto obcích finančně podporoval procesy komunitního plánování, pořádal vzdělávací semináře i supervizní setkání pro jejich zástupce a vytvořil tým krajských metodiků, kteří začali v obcích s rozšířenou působností aktivně působit.
 • došlo k nastavení a udržení jednotného metodického přístupu a zvyšovala se kvalita místních plánovacích procesů.
 • zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období let 2012 – 2014, který byl vytvořen na základě spolupráce obcí s krajem, realizovaného výzkumu potřeb uživatelů, průběžného vzdělávání, metodické podpory a výstupů z komunitního plánování 21 obcí s rozšířenou působností.

Tisková zpráva


Projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ ( listopad 2011 - říjen 2013)
Projekt schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí Jihomoravský kraj na něj získal finanční podporu ve výši 10 411 524 Kč z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Výstupy:

 • Probíhající vzdělávací aktivity vedené krajským lektorským týmem složeným z metodiků plánování služeb a inspektorů kvality podpořily zvýšení úrovně znalostí o procesu komunitního plánování i v oblasti kvality sociálních služeb.
 • Vzájemná spolupráce mezi obcemi a JMK byla rozvíjena pokračujícími smluvními vztahy, nabídkou metodické podpory i prostřednictvím pravidelných setkávání se zástupci obcí.
 • Proběhla Analýza sítě sociálních služeb v JMK  prostřednictvím výzkumných aktivit, workshopů a panelových diskuzí.
 • Výstupem vzdělávacích, metodických, informačních i výzkumných aktivit je Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v JMK, která nastavuje základní požadavky na efektivitu a kvalitu služeb v kraji a slouží jako podklad pro hodnocení a financování sociálních služeb v kraji.

Tisková zpráva
 

Projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“ (leden 2014 - červen 2015)

Projekt byl opět financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, a to ve výši 6 661 590 Kč.
Výstupy:

 • Na základě smluvní spolupráce s obcemi s rozšířenou působností byla vytvořena krajská strategie v oblasti rozvoje sociálních služeb pro období 2015 – 2017. 
 • Inovativní prvek- multidisciplinární týmy na okresní úrovni - zajištěna provázanost tříúrovňového systému plánování a síťování sociálních služeb od obcí s rozšířenou působností, přes okresy po krajskou úroveň. 
 • Vytvořena benchmarkingová databáze zefektivňující měření a hodnocení poskytovaných sociálních služeb.


Tisková zpráva